Szczepienia ochronne

Wprowadzenie

Scenariusz „Szczepienia ochronne” powstał, w odpowiedzi na rozpowszechniane, głównie za pomocą mediów społecznościowych, mylne informacje o znaczeniu szczepień ochronnych. Liczba oraz zasięg fake newsów dotyczących szczepień, czyli nieprawdziwych lub częściowo nieprawdziwych wiadomości, wzrosła podczas pandemii COVID-19. Dlatego realizując scenariusz, uczniowie poznają istotną rolę, jaką pełnią szczepienia ochronne w zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich powikłaniom. 

Cele edukacyjne

Uczeń:

 • Definiuje czym jest szczepionka;
 • Opisuje podstawowy mechanizm działania szczepionki;
 • Wymienia choroby, których rozwój został zatrzymany przez szczepionki.

Czego potrzebujesz

 • scenariusz lekcji,
 • komputer/tablet z dostępem do Internetu,
 • prezentacja multimedialna,
 • karty pracy

Podstawa programowa

Wymagania ogólne. Uczeń:

 1. Posługuje się podstawową terminologią biologiczną;
 2. Interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski.

 

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

 1. Przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS);
 2. Porównuje istotę działania szczepionek i surowicy, podaje wskazania do ich zastosowania oraz uzasadnia konieczność
  stosowania obowiązkowych szczepień.

Plan lekcji

 1. Przedstaw uczniom cele lekcji. Powiedz uczniom, że poznają rolę, jaką pełnią szczepienia ochronne w zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich powikłaniom.

 

Czym jest COVID-19? – Przypomnienie 

 1. Korzystając z materiałów dla nauczyciela i prezentacji przedstaw uczniom najważniejsze fakty o COVID-19.


Ćwiczenie – Zapamiętaj to (1)

 1. Rozdaj uczniom karty pracy 1. Przeprowadź z uczniami ćwiczenie “Zapamiętaj to (1)”. Celem ćwiczenia jest przygotowanie uczniów do wyjaśnienia mechanizmu komórek pamięci immunologicznej. Na tym etapie nie omawiaj ćwiczenia.


Ćwiczenie – Jak pokonać chorobę

 1. Podziel uczniów na 4 grupy. Rozdaj uczniom karty pracy, flipcharty, flamastry. Zadaniem grup uczniów będzie zapoznanie się z opisami wybranych jednostek chorobowych Polio i Ospy (2 grupy pracują równolegle nad jednym opisem), a następnie przygotowanie dla klasy krótkiej prezentacji na temat wybranej choroby (w tym: skutków choroby, liczby zachorowań i zgonów we wskazanym okresie). 


Prezentacja uczniowska

 1. Uczniowie prezentują zebrane informacje na forum.


Dyskusja

 1. Podsumuj prezentacje. Zapytaj uczniów jak sądzą co wpłynęło na zakończenie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się danej choroby. Zwróć uwagę uczniów na znaczenie postępów nauki w zahamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Skorzystaj z materiałów dla nauczyciela.


Ćwiczenie – Zapamiętaj to (2)

 1. Rozdaj karty pracy 2. Przeprowadź z uczniami ponownie ćwiczenie “Zapamiętaj to (2)”. Celem ćwiczenia jest przygotowanie uczniów do wyjaśnienia mechanizmu działania komórek pamięci immunologicznej.
 

Jak działa szczepionka

 1. Opowiedz uczniom jak działa szczepionka. Bazując na wykonanych ćwiczeniach “Zapamiętaj to (1) i (2)” wytłumacz na czym polega mechanizm pamięci immunologicznej. Wyjaśnij, w jaki sposób szczepienia chronią populację przed zachorowaniem na choroby takie jak COVID-19.

Podsumowanie zajęć

 1. Zadaj uczniom pytanie: czy należy zaprzestać szczepień ochronnych przeciw chorobom takim jak ospa, polio, COVID-19? Poproś uczniów o uzasadnienie swojego zdania.