O projekcie

Cel projektu

Projekt REGIONAL COVID-HUB dotyczy zastosowania nowoczesnych metod genomicznych w epidemiologii, diagnostyce i profilaktyce SARS-CoV-2 (epidemiologia genomiczna) przy wsparciu i rozwoju TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) zwiększających poziom dostępności i wykorzystania publicznych e-usług cyfrowych dot. COVID-19 w regionie Wielkopolski. 

Planowane wyniki projektu pozwolą odtworzyć historię przebiegu pandemii SARS-CoV-2 na terenie Wielkopolski, zidentyfikować główne ścieżki rozprzestrzeniania się wirusa oraz wykryć najsłabsze punkty w strategii zabezpieczenia obywateli przed zagrożeniem epidemiologicznym w regionie. W ten sposób projekt przyczyni się nie tylko do walki z SARS-CoV-2, ale także do stworzenia ulepszonych procedur ochrony przed tego typu zagrożeniami w przyszłości w regionie, w szczególności we współpracy z kluczowymi jednostkami naukowymi, Laboratoriami Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, szpitalami zakaźnymi w Poznaniu i Wielkopolsce oraz wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

W ramach PROJEKTU REGIONAL COVID-HUB zaprojektowane, wytworzone i udostępnione odbiorcom zostaną dedykowane e-Usługi wspierające szeroko rozumiane procesy analizy, monitorowania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Zadania

W ramach projektu REGIONAL COVID-HUB realizowane będą dwa główne zadania składające się z następujących etapów realizacji:

Opracowanie źródeł danych biomedycznych i epidemiologicznych

Celem zadania jest wygenerowanie danych genomowych oraz ich wstępne przetworzenie, standaryzacja i analiza w korelacji z innymi danymi biomedycznymi na potrzeby e-Usług dedykowanych badaniom poświęconym SARS-CoV-2 i COVID-19.

Przetwarzanie i udostępnianie danych z wykorzystaniem e-usług

Celem zadania jest zaprojektowanie, implementacja, wdrożenie i udostępnienie użytkownikom zintegrowanej platformy informatycznej składającej się z e-usług dedykowanych badaniu różnych zagadnień pandemii COVID-19 i wirusa SARS-CoV-2 oraz wspieraniu działań mających na celu przeciwdziałanie ich skutkom w Wielkopolsce.

Odbiorcy

Nazwa projektu

REGIONAL COVID-HUB

Beneficjent

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Okres realizacji

2020.07.01 - 2022.06.30

Nr projektu

RPWP.02.01.01-30-0001/20

Wartość projektu

2 966 679,78 zł

Dofinansowanie z EU

2 387 587,10 zł

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie

2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych