Uzyskaj dostęp dla Twojej instytucji

Zanim złożysz wniosek o uzyskanie kodu dostępu upewnij się, że posiadasz stosowne umocowanie od instytucji, w której pracujesz do uzyskania niniejszego kodu dostępu uprawniającego do korzystania z usług. Dowiedz się więcej. 

Posłuży ona do stworzenia grupy w ramach której użytkownicy będą mogli współdzielić dane.