Regulamin e-Usług Platformy “REGIONAL COVID-HUB”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz udostępniania Usługi w postaci zestawu e-Usług Platformy “REGIONAL COVID-HUB”. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Usługi, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Usługi. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Usługi tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 1. Definicje

Pojęciom określonym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Usługa – e-Usługi Platformy “REGIONAL COVID-HUB” – zbiór wszystkich serwisów internetowy, dostępnych przez przeglądarki WWW, udostępnianych przez Operatora w domenie https://wlkp.covidhub.pl i poddomenach, innych usług dostępnych poprzez stronę “REGIONAL COVID-HUB” oraz usług w domenach Operatora niezbędnych do funkcjonowania Usługi

 2. Operator Usługi (w skrócie Operator) – podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,

 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz opcjonalną rejestrację uzyskała dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Usługę.

 4. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Usłudze, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

 5. Strona główna Usługi – portal internetowy figurujący pod adresem internetowym https://wlkp.covidhub.pl/ oraz usługi dostępne przez tę stronę.

 6. Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji z Użytkownikiem Usługi.

 7. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników i Operatora Usługi wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną część dokumentu.

§ 2. Techniczne uwarunkowania korzystania z Usługi

 1. Niezbędnym dla korzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (w przypadku wybranych e-Usług).

 2. Nazwa Usługi, jej koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 3. Dostęp do Usługi

 1. Usługa przeznaczona jest dla instytucji i organizacji w Wielkopolsce, które w okresie pandemii COVID-19 nawiązały oraz utrzymują kontakt z ICHB PAN w celu prowadzenia działań związanych z monitorowaniem rozwoju i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Są to: jednostki naukowo-badawcze, szpitale zakaźne, stacje i laboratoria sanitarno-epidemiologiczne w Wielkopolsce oraz potencjalni użytkownicy e-Usług reprezentujący różne szczeble samorządowe. Ponadto wybrane e-Usługi przeznaczone są dla mieszkańców Wielkopolski.

 2. Usługa dla użytkowników spełniających wymogi regulaminu świadczona jest nieodpłatnie na zasadach określonych przez Operatora.

 3. Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji regulaminu.

 4. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wymogu rejestracji i tworzenie konta Użytkownika w wybranych bądź wszystkich e-Usługach.

 5. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

 6. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,

  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora Usługi zawartych w formularzu rejestracyjnym danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Usługi,

  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,

  4. wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów oraz informacji dotyczących funkcjonowania Usługi wysyłanych przez Operatora Usługi w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.

§ 4. Usługi REGIONAL COVID-HUB

 1. Narzędzia (e-Usługi), z których może korzystać Użytkownik to między innymi:

  1. strona główna REGIONAL COVID-HUB znajdująca się pod adresem https://wlkp.covidhub.pl/ a w szczególności Baz Wiedzy i Sekcją z materiałami edukacyjnymi,

  2. e-Usługa interaktywnej mapy rozwoju pandemii COVID-19 w czasie i przestrzeni z punktu widzenia epidemiologii genomicznej SARS-CoV-2 w Wielkopolsce, Polsce i na świecie;

  3. e-Usługa wizualizacji stanu i dynamiki pandemii COVID-19 w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego w Wielkopolsce

  4. e-Usługa interaktywnego przetwarzania, analizy i wizualizacji danych związanych z pandemią COVID-19 w Wielkopolsce;

  5. e-Usługa komunikacji multimedialnej dla wsparcia regionalnych działań związanych z badaniem oraz ograniczaniem rozwoju i skutków pandemii COVID-19;

  6. e-Usługa gromadzenia, współdzielenia i udostępniania źródłowych danych biomedycznych i epidemiologicznych dotyczących SARS-CoV-2  i dokumentów dla instytucji i obywateli z Wielkopolski;

  7. e-Usługa wsparcia diagnostyki COVID-19 na podstawie danych obrazowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

 1. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany listy świadczonych e-Usług zarówno poprzez wprowadzenie do oferty nowych e-Usług jak i wycofanie istniejących przy zachowaniu regulaminowego okresu utrzymania.

 2. Logowanie do Usługi odbywa się poprzez mechanizm pojedynczego logowania (tzw. single sign-on, SSO).

§ 5. Zasady korzystania z Usługi

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób wynikający z postanowień tego Regulaminu, a w szczególności:

  1. a) Użytkownik nie może podejmować żadnych działań zakłócających pracę innych Użytkowników, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów, przejęcie kontroli czy zniszczenie zasobów lub utrudnienie prawowitym użytkownikom dostępu do zasobów;

  2. b) Użytkownik nie może wykorzystywać Usługi w celach komercyjnych oraz umożliwić w jakikolwiek sposób dostęp do własnej przestrzeni danych lub korzystania z Usługi przez osoby trzecie na zasadzie odsprzedaży zasobów bądź usług bez uzyskania pisemnej zgody Operatora Usługi;

  3. c) Zabronione jest zamieszczanie danych zawierających niebezpieczne programy mogące spowodować nieprawidłowości w działaniu Usługi, jego uszkodzenie lub jakąkolwiek modyfikację danych, do których Użytkownikowi nie udzielono dostępu;

  4. d) Użytkownik powinien zadbać, aby dane przechowywane w jego przestrzeni danych nie naruszały przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych praw i dóbr osób trzecich w szczególności danych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, kontrowersyjne moralnie lub etycznie, naruszające dobra osobiste osób trzecich (w tym treści zniesławiające lub znieważające), a także zawierających inne treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może narazić na odpowiedzialność karną;

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad korzystania z Usługi.

 3. Operator Usługi ma także prawo ograniczyć ilość zasobów systemowych dostępnych dla użytkownika, np. poprzez zastosowanie limitu pojemności (tzw. ang. quota).

 4. Operator Usługi ma prawo czasowo lub na stałe zablokować użytkownikowi dostęp do korzystania z Usługi, w przypadku uzyskania uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad korzystania z Usługi lub gdy działania Użytkownika stanowiły lub stanowią zagrożenie dla działania Usługi np. poprzez umożliwienie wykorzystania Usługi przez osoby niepowołane i w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

 5. Za ewentualne naruszenie Regulaminu spowodowane przez użytkownika zewnętrznego odpowiada Użytkownik udostępniający dane uwierzytelniające, w tym hasła osobom trzecim.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 7. W przypadku stwierdzenia, że konto użytkownika nie jest używane przez okres 1 roku, Operator Usługi zastrzega sobie prawo usunięcia profilu i danych składowanych przez użytkownika w Usłudze.

 8. W przypadku zamiaru zakończenia świadczenia usługi, administrator poinformuje użytkownika o takim zamiarze z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia użytkownikowi np. pobrania danych składowanych w Usłudze przed zakończeniem świadczenia Usługi.

§ 8. Zakres odpowiedzialności Operatora Usługi

 1. Operatora Usługi zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i poufność przechowywanych danych przez cały okres korzystania z Usługi poprzez zastosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (m.in. aktualizacje, audyty), a w przypadku wykrycia błędów w systemie usunąć je najszybciej jak to możliwe.

 2. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:

  1. utratę danych spowodowanych ich usunięciem lub modyfikacją przez użytkownika mającego do nich dostęp, chociażby był to inny użytkownik uprawniony, niż użytkownik, który te dane umieścił;

  2. utratę lub modyfikację danych w wyniku awarii systemów informatycznych lub działania siły wyższej;

  3. zaistniałe na skutek zawinionej albo niezawinionej przez Użytkownika utraty informacji uwierzytelniających względem Usługi, a także ich zawinionego albo niezawinionego przez użytkownika udostępnienia lub ujawnienia osobie trzeciej;

  4. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika, za które to użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny;

  5. utratę lub modyfikację danych w wyniku ujawnienia informacji uwierzytelniających użytkownika;

  6. za utratę danych wskutek usunięcia danych przez Operatora Usługi po zakończeniu świadczenia dostępu do Usług.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przy pomocy Usługi.

§ 9. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie prawa i obowiązki dotyczące gromadzenie i przetwarzania danych osobowych zarówno po stronie Użytkownika jak i Operatora definiuje dokument Polityka Prywatności stanowiący integralną część tego Regulaminu.

 2. Operator będzie dokładać wszelkich starań aby system pracował efektywnie i bezawaryjnie w trybie 365/24.

 3. Operator Usługi zobowiązuje się do informowania użytkowników o możliwych ograniczeniach w dostępie do Usługi na czas przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z faktu braku przeprowadzenia czynności konserwacyjnych przed upłynięciem terminu wyprzedzenia.

 4. W wyjątkowych przypadkach – m.in. stwierdzenie krytycznej podatności na ataki (np. na warstwę SSL/TLS) – Operator Usługi ma prawo do natychmiastowego wykonania czynności mających na celu zastosowanie poprawek bezpieczeństwa bez informowania użytkowników o zamiarze wykonania akcji serwisowej, nawet jeśli te czynności serwisowe mogą krótkoterminowo ograniczyć dostęp do Usługi.

 5. W przypadku stwierdzenia, iż Usługa działa w sposób nieprawidłowy Użytkownik może zgłosić awarię. Może ona być zgłoszona w formie elektronicznej poprzez e-mail kontakt@wlkp.covidhub.pl.

 6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora Usługi na stronie internetowej Usługi wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Usługi przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach po zmianie regulaminu Operator zastrzega sobie możliwość ponownej konieczności akceptacji nowej wersji regulaminu przez użytkownika.